Hoä schläog von Schwängel

von

Heinrich Ottensmeier

 

Muine loäbn Noahbas un Frünne!

Eck ßin vochten Szomma äok „Selbsversorger“ woan! Noa, oänlick bläoß „Teilselbsversorger“ – Oabba watt hett huia  „Selbstversorger“? –

Datt Läobn waiat oän’n upp ßuine äoln Dahge äok oallhand’n bihden doanne! Un buißonnas, wännt brinkupp goät! Joa, bätt huia hänteo häbbe eck moe mett muin’n Flitzepeh geot hulbn. Brinkdahl goäht datt vomohst, oabba brinkupp mott man dänn näo teo Feode goahn! – Dä gräede Junge männe moall eck ßoll moe doach’n Auto oadda ßoan Moped anschaffen. Oabba datt eß oalle’n duian Kroahm. Giwisse, wänn man wuit vanna Rahke wuhnt, dänn mott man joa moall watt unnanihm’m, ümme „konkurenzfähig“ teo bluibn!

Noa, kocht un geot, eck häbbe moe ßoan „Moped“ teoleggt! – Giwisse, datt hadde teooäast äok oalle ßuine Mudden! Wänn eck foöan woll, dänn wollt datt Rad nich, un wänn eck anhäoln woll, dänn woll datt äole Gidoäat näo füdda! Jümma, wänn eck moall twaß oabba dä Sroahde mosse, dänn blaif datt Oahs just middn ubbe stoahn! Un dä Autos ßind ßäo tänga doa! Dänn mosse eck affspruingen un moe un muin’n Isel ubbe Halbe bruingen.

Oabba recht vountoöat häbbe eck moe mett muin’n „Hilf mitt“ Ubbn Szun-daggnommdagg. Ett was in’n Szomma bui dä hoädn Dahge. Eck woll noan Widdel noa dä Buskbühn’n. Eck günk upp muin flodde Pead ßiddn, namm muin’n lüttken Häamann achta upp, un bosse läos, Hannchen un datt Luid foöan meddn Rah. Noa, dä ßind joa äok näo jünga! Muin Rad hedde eck doa äok wall affgihbn konnt, oabba datt Geld woll eck äok gaian innspahn. Un doa in’n Schadden stoand ett joa woäk un geot. Noa, un Spitzbäobn ßoll man ubbn Widdel doach nich ßuöken mühdn!

Ett hadde äok oalle geotgoahn! Muin Moped stoand wall just nich maia ßäo upp ßuin’n Plasse, dänn man konn ßoähn, dat’t ümmefalln wesen was. Oabba ett hadde ßick nicks twoäfalln.

Oasse ßick dä gräode Tropp Lui bihden votohgen hadde, staig muin lüttke Häam ubbn Truiggesitz, un niu ßollt uilig noa Hius goahn! Oabba muin Pead täog nich an. – Dä lüttken Gäste kinnt vandahge joa oalle maia van dä Maschuinaruigge oasse wui Äoln. Hoä kaik noan Benzinkran, oabba dä was in Oanungge. Niu woll eck’n oannick dä Spoan gihbn, oabba muin Pead schläog von Schwängel! Hoä ßoppe un gnoadda’n bihdn, oabba datt was äok oalles!

Häamann unnaßoche dänn Benzintank, oabba dä was bätt bohbn hänn vull. – Eck mosse wia dä Spoan briuken. – „Poat, poatt!“ – Iude; -  Niu dänn Brink händahl un dänn Gang harinn! – „Poat, poat!“ – Iude! – Näomoall harupp! – Datt Wada loäp moe bui dä Hidde in muin’n dicken Obatoäa un dä dicken Müssen ubbn Luibe dahl. – Näomoall harunna! – Dä Droahtisel stüda’n bihdn un blaif stoahn! Niu häbbe eck datt Maschuin’nrad ganz dä Boag haruppkwehlt. Eck was, oasse wänn eck iudn Duike tohgen woöa! Oabba niu hadde eck doach’n langen Toagg! Niu harunna! Doa mosse hoä doach wuia achtan Oahm kuhm’m!

Oasse eck moe’n bihden vohalt hadde, günk ett händahl bett noa dä Middelbihke! Unna jappe muin Isel näo oänmoall upp un stoand oasse’n Bäom! Ett was datt Äole in’n Szacke!

Häamann was buidroäbt, datt hoä dänn ganzen Wegg teo Feode goahn mosse! Un eck was woahne, datt eck muin Pead hede wall buidn kön’n! Wi eck teogange was, oasse wui teo drütt ubbn Stickdoäan woöan, könn Ji Ji wall iutmoaln! Bui dä Bahkua mett “Fangopackungen” ubbn Szoalwäake häbbe eck nich ßäo schwaidn briukt oasse huia! Bläoß, datt eck niu näon Schniubn bohbn Boatt halt häbbe!

Oasse eck muin boäset Peat in’n Stall kraich, kaik eck äok moall achta vo, oasse wänn ecken dänn Staiatroäm iutdäon woll. – Oabba watt was datt dänn! Doa ßatt datt äole Iutpuffloack doach ganz vull Laim’m! Datt mosse hoä doach bui dänn Upprisken in’n Buske krihgen häbbn! Meddn Stocke mahke eck ühn’n Klistia – un muin “Mecki” hadde wia Düagang un loäp wihn Äoln!

Oabba düssen Winda well ecken doach uppstalln! Hoä hätt kain oägen Dack. Niu ßinn ech wia uppt Anhäoln anwihsen! Eck ßinn ebn doach bläoß „Teilselbsversorger“

                                                                                      Jiu Otto van’n Stickdoäan 

 
 

pdf-datei