Hoä schäof just dä Bücksen van’n Knoäggen!

von

Heinrich Ottensmeier

 

Muine loäbn Noahbas un Frünne!

Watt waß datt früha ßäo schön wänn man 's Oahms oadda ßundachsnoamdachs ßick dä langen Puibn ansticke un 'n bihdn noan Noahba schlüa! Dänn günk datt Votelln läoß van dä äoln Tuin, vann dä Spoökaruigge un vann dä Häkßaruigge, vann Bückßenwülwen un vann Unnaäansken. Un woa hännich wast dänn Beddegoahnstuit woan! Laiga wast oallerdings, wänn wui moall  's Oahms in'n Kreoge teohäopekoähm'm! Datt kamm joa maoll ßältn vo, wänn wui moall 'n Buanvoßammlung oadda van'n Fittkevooain 'n Sitzung heddn. Mett dä „Tagesordnung“ dua datt oallhand ganich ßäo lange. Oabba noahea datt Votelln, datt raiht inne Tuit! Un aff un teo hadde muin loäbe Freosminske dä Nihndüa doach oall teostehken, un eck mosse dänn an'n Kahmanfinsta anklobbn. Dänn kamm äok dä Ansproake, vann dä man nich gaian watt hoäan woll, dänn ett was oalls woah, watt doa ßächt woch. Un dä Uas loädn ßick nich buistehken !  Wänn datt Freosminske doach bleoß dä Nihndüa obn loadn hedde, dänn briuke ett ßick doach niu nich ßäo äagan! Oänmoall, ett was wall inna Broahketuit, heddn wui äok wia Sitzung hatt. Bui oalle Küaruigge wast twöalbe woan. Wui heddn oall buitahlt un wol1n noa Hius. Dä goäht dä Düa upp, un Schaips Willem, dä doanne buin Kreoge an'n Lehgan was, kümmt harin. –„Noa, Ji witt doach wall nich oall noa Hius! Jetzt just in dä Spoökestunne!“ –„Oach, diu mett duin'n Spoöken !- Eck häbbet muin Lihbe näo nich spoöken ßoän!“ – „Ji ligget joa äok oalle inna Spoökestunne  meddn Mäse in'n Bedde! Oabba eck, dä joäde Nacht biudn buin Schoapen lich, dä ßütt maia oasse anna Lui!“ Szäch dä Schaipa. –„Diu wuß uß doach wall nich wuisrnahken, datt diu 's nachts oall moall 'n Spoökßel ßoän häß!“ Roäp Oäkhoaffs Fretz un kaik Willem ßoan 'n bihdn vanna Szuit an. „Oabba giwisse, un maia oasse oänmoall!“ ßeä niu ganz ruich dä Schaipa. –„Noa, dänn votelle moall!“ –„Noajäo, oabba dänn bruing uß moall oäast 'n Runde Schluck.“ - Un niu güngen oalle wia ßiddn. Willem gnoäse ßoan bihdn vo ßick hänn un fänk an teo votelln.

„Doa was eck doach in'n Häafst upp Kaims Faile an'n Legan. Middn Nacht hadde eck dä Haöan ümmeschlagn un ett was stickenduista. Oach, dache eck, vonacht kannße moall in’n Hiuse schloabn, woa diu nich ßäo wuit van'n Hiuse bis. Eck bäon muin'n Lucks anne Hüddn un schlüa noa Hius. Upp oänmoall hoäa eck doa achta moe watt troatken! Un datt Troatken kamm ümma noäga. Noa, moe loäpet käolt ubbn Nacken dahl! Wäa hedde doa van Ji nich an'n Wahwulf dacht? - Eck namm muine Boäne inne Hand un in’n Galopp dänn Brink dahl! Un dat Spoökßel jümma achta moe hea! - Un ett kamm moe jümma noäga ubbn Baß! - Oabba int Hius konn eck nich maia kuhm'm! Joädn Äonblick mosse moe datt Undia ubbn Nacken spruingen! In muina Näot sprank eck risk in dänn Hagen, dä vo iusen Hiuse stoaht! Eck konn oänfach nich maia! - Oabba datt Spoökßel kamm nich noa! Mett oan'n Moale günk datt achta moe: „Mäh! Mäh!“  - Un niu kamm eck wia teo Vostanne! Eck kraich wia frisken Meot. Oasse eck moe dat Spoökßel niu noiga buifolle, däo woöan datt doach twoä van muin'n Schoapen, dä moe ßäo inne Buingen broacht heddn! Bui dänn Duistan woöan dä boädn nich wia mett inne Hoöan kuhm'm un achta moe healäobn!“ - Niu gaff datt’n gräodet Haleo. Van dän oän'n Votelßel wöachen maia, un van dä oän'n Runde wöachen 'n ganze Ruige.

Willem hadde fäachkrihgen, watt hoä ßick vonoahm'm hadde! Oasse wui noa Hius güngen, woch ett oall annas an'n Hebn. - Eck hadde niu doach äok 'n bihdn Angest von hoädn Häafst. Oabba ett glücke, Hannchen hadde düttmoall dä Nihndüa obn loadn. Eck täoch muine Scheoh iut un schlaik moe ubbe Kahman. Ett günk äok oalles geot. Eck täoch moe iut un woll just dä Bückßen van'n Knoäggen schiubn, dä wecke muin Freosminske upp! – „Watt, woß diu dänn niu oall uppstoahn? Doateo eßt doach näo vihls teo freoh!“ –„Jäa, wänn diu männs, Hannchen“, ßeä eck mett doäbn Oahmhaln, „dänn well eck moe man näo’n bihdn hännleggen.“ Eck kraop niu vognoögt inne Fean un häbbe näo uinge Stunne schön’n Schloap krihgen. - Düssen Spoaß häbbe eck Hannchen oabba oäast votellt, oasse wui moal buißoannan Szunnenschuin heddn!

Datt heddn Ji doach äok ßäo mahket ?

                                                                                         Jui Otto van'n Stickdoän

 
 

pdf-datei