Duine Momm.

von

Heinrich Ottensmeier

 

Muin lobe Junge!

Iuse Noahbas un Frnne tt ett moe wall nich vokaiat iutleggen, wnn eck vandahge Di schruibe, dnn moahn ess Muttertag Eck hole just nich o vihl van dsse Inrichtung, wail ett doach dnn maisten maia mme datt Gischft oasse mme d Momms goht. Un dnn mone eck, ett msse doach onn, nai drohunnatfibensetig Muttertage inn Joah gihbn!

Un doach h wui us oalltuit n bihdn noa dnn Muttertag richtet, wail duine Momm just mme dsse Tuit Gibuasdach hadde. Joa, dnn h Ji Kinna ok fahken n Busk Pingsblomm iuda Wisk ocht oadda van d Lilgen, d jmma o gaian luin mochhe, wecke iudn Buske halt, bett wui us noahe m wecke inn Goahn plant hedden. Ji htt ok oallhand jiu pa Groassen teohopelcht un htt fo Momm n Blommglas oadda Kppken oaddan Pottblomm koafft. Un d namm dnn o stille un innig mett woken, lachen Munne ohne vihl Kan un Wunna-Waken hnn. Joa, oalles was innig un stille an a, un o e joa ok vo maia osse toggen Johas van us goahn!

Diu wos datt oalle m un dnks doa in dssen Dahgen ok jmma wia an, oabba wui bode mtt us datt doach moall onmoall wia votelln! Datt e joa bui u niu moall , da wui us datt, woat Hachte buigge wok waiat, nich o int Giichte eggen khnt. Dnn schwuige wui oadda fanget an teo ballan, wnnt u wok te Meo waiat.

Joa, o stille un gidllig htt ok a langen Krankhot upp ick noahmm. Oasse d schreckliche Kruig kamm un wui bodn wchmssen, och man blo an ogn datt Laid an un d Szoagen, d ick mme u mahke. ok in an Brobn sthne un klage nich, un doach konn man ohn, datt datt Papuia oallhand upp watt Stihn natt wesen was.

Un oasse eck bola an Kruigsnne noa Hius kamm, moasse o doavo d nuiggen Szoagn drehgen, datt duin Broa, d no maia Kuind oasse Mann was, wchmosse. Un d Not mme an Lttken htt an stillen Mund no stilla mahket. D ganzen Kruigsjoahs hedden ick, duine Momm un a Lttkeste o fate teohopeschlodn, datt niu oalln Stcke vann Hachte rihdn woch. Un oasse dnn dsse Brof kamm, woa innestoand, datt ho muin Lihbe nich wiakome, datt uine junge Bost van ona Granate tworihden woa, doa was a schwcklichen Giundhot ganz brohken. D bosen Krankhot hadde lichtet Spell.

Un doach was iuse Momm mett iuse Hagott upp on Stcke kuhmm. Sz hadde ick ganz in uinn Willn Gihben. Un wnn dnn o innig vo ick hnn ang: Was Gott tut, das ist wohlgetan. Dnn hedde eck loba hoat Wer nur den lieben Gott lt walten, dnn doa hodet doach den wird er wunderbar erhalten!

Un oasse dnn in d letn Dahge teo u bodn e, datt doach no gaian bui u blihbn wo, doa woan wui woka oasse iuse Momm. Ett was joa doach a Szoage mme u. Szo m was proat.

Niu bis Diu m oall Vah! Datt hdde gaian no afflihbet. Oabbe niu kanne Duinn Kinnan moaln un libennig waian loadn. Un eck well Di doabuigge hlbn, olange oa eck datt no kann.

Un dnn tt Duine Kinna ok a Momm giwisse jmma gaian habbn un eahn. Dnn e oalle Dahge Muttertag!

Duin Vah, d Ji oalle lof htt.

 
 

pdf-datei