Diu kmms moe vonoamd ok no

von

Heinrich Ottensmeier

 

Muine lobn Noahbas un Frnne!

Ett was Winda! D dage woan kocht un langwuilig. Annas oasse dnn Brofdrega, d aff un dann da dnn dopen Schno kwele, kraig man kiumn frmdn Minsken teo on odda teo hoan. Un wnnt dnn mett d Tuit teo lange waiat, Dnn fuind ok d Mannsluin Grund, datt n bihdn frisken Wuind mme d Nesen kruit. Frha mssen d noan Holskenmaker oadda non Scheoska, oabba ok vondage ind d Kals mmen Iutrede nich volegen! Un maistentuit lpt d Wgg dnn vonn Kreoge hea, un dnn mott man joa ok moall harinnkuiken!

Un o inn Twuidimstan do oche ok Hobnuiks Fretz d Waiatsstobnda upp un buistelle ickn Krock mett nich teovihl Wahda. Un oasse ho ick dnnn bihdn mmekaik, hadde ho oall hnnig Szellskopp funn. Un achta dnn Krock kamm dnn non Schluck unn Glas Boa hea.

Hnnig komm int Votelln. Sz komm upp dtt un datt, komm vann Hltken uppt Stcksken. Joa, un wnn o medda Woahhot nich iutkomm, dnn logen o ick gigenuidig d Hucken vull. Sz komm upp Spokaruigge un Hckaruigge, komm upp Bodn un Buispreken. Joa, komm ok upp Reolfs Willem. Willem was ok ona, d maia konn oasse anna Lui. D one wusse dtt, d annare datt teo votelln! Bleo Hobnsuiks Fretz schddekoppe. Ho wasn Minsken, d wuit inna Welt harmmekuhmm was. Ho wusse Buischod un lod ick nich von Nahn oadda von Dumm kruigen. Datt was joa bleos oalls Kuiaruigge un Dosaruigge. Szowatt gifft vondage nich maia!

Kium hadde Fretz moall o richtig roggen iutkat, d ging d Da wia upp, un Reolfs Willem kamm harinn. ho bot Dagestuit, gng vo ick oallaine an dnn lttken Disk iddn un fdda ickn lttken Schluck. Ann greodn Diske wast upp onmoall dht stille woan, bleo Hobensuiks Fretz lot ick nicks ankuhmm. Ho mosse joa niu ok buiwuisen, watt ho just helle eggt hadde. Un bihdn inne Wamde kuhmm was ho ok oall, un niu stacken d Haba! Diu, Willem! rop ho noan annan Diske haroba, diu Willem, diu a joa ok maia khnn oasse anna Lui! Kanns diu us datt nich moall buiwuisen? Kanns di joa moall  an moe losloadn! Willem do, oase wnn hn datt Fckian nicks angnge. Ho kaik blo stua in uin liget Schluckglas. Oasse Fretz jmma hella un kohna woch, stoand Willem upp, buitahle uinn Schluck, kaik inn Wggoahn inna Da noamoall mme un e teo Fretz: Diu kmms moe vonoamd ok no! Fretz rop no noah d toggen Da: Doa kanne lange up luan! un konn ick vo Lachen nich bagen. Szuine ganze Szellskopp oabba woall o recht nich wia libennig  waian, ok nich oasse Fretz niu no on iutgaff.

Medda Tuit wast dnn bole Nachmissetuit woan, un d Mannslui rssen noah Hius. Doa stoand upp onmoall Fretz uin Knecht inna Da un e: Ji olln doach moall hennig noa Hius kuhmm! Mett iusen Keohvoh e wat nich in Oanunge. D Kogge end oalla ann Tuan un Brllen un witt nich fredn. D Kals kihken ick oalle schaliu an un dnn no Fretz. Oabba d rop oall: Watt, got dsse Abaglobe niu oall in muinn ogen Hiuse los?! Toef, eck goah obutz mett!

Inn Hiuse og Fretz, datt just o was, wi d Junge datt eggt hadde. D Kogge muiln oalle oba d Kribbn un brlln, oasse wnn dnn ganzen Dag no kain Foa hatt heddn. Ho unnaoche d Krebbns oabba oalles schain in Oanunge. Oabba doach make ho niu d Krebbns roggen, wosske oga iut un gaf dnn Koggen fresket Foa in. Oabba datt Vo brlle wuida! Ho roa Kliuggen un Schroat oba datt Foa, oabba d Kogge loggen! ok Runkel un Steckrobn hlbn nich ! Fretz was iude! Nai ho was oall bole iuda ick! ok oasse ona mnne, datt gnge nich mit rechtn Dingen teo, woll Fretz oast lostodefegen. Oabbe hn gng d Gischichte inn Kreoge dan Kopp. Ho lot dnn Noahba haln. Oasse d ick mmekiken hadde, mnne d, doa woa kain annan Iutwegg oasse Reolfs Willem! Niu mosse Fretz in dnn uan Appel inbuidn!

Oasse Fretz bui Willemn Schur klinket hadde, make d d Da upp. Oach, ui, n Oamd Fretz. Wo diu mui ann ladn Oamd ok no buioken? Noa, dnn kumman budn in! Fretz danke un klage uin Laid. Oach o, d Kogge! Doa goang man ruig noa Hius! D frett oalle wia.

Oasse Fretz in uinn Keohstall kamm, hdden d Kogge oalle d Krebbn blank!

Ja, watt egge Ji niu?

                                                                                      Jiu Otto vann Stickdoan

 
 

pdf-datei