Datt Pead was nich zuggfeste

von

Heinrich Ottensmeier

 

Muine lobn Noahbas un Frnne!

Oalle Lui htt vondahge uilig ! Un wat nich uilig htt, d essen Fiulwams. Joa, o e datt vondahge. Eck loade moe joa o hnnig nich ansticken! Oabba buihol ona moall uine Riuhe, wnn onn just d Omnibus vo d Nesen wggfoan well! Onlick e datt joa nich wia muine Schuld. Wnn eck moe tuitlicks ubbn Patt mahket hbbe, dnn lot d Omnibus upp ick luan, wnnt moe oabba moalln bihdn knappe woan e, dnn htt d Kutska datt Uilige ubbn Luibe! Joa, d oln buikannten Kutskas kuiket oast jmme mme d Halbe, oapp eck nich no andrabn kuhme, oabba d nuiggen stoat ick an nicks. Oabba eck kann doach ok nich jmma o freoh, oasset muin Schwaigavah do. D broachet oallhand fag, datt ho non Zugg oa foan konn oasse ho onlick vohadde. Oabba datt htt ok nich jmma datt Geo!

Eck mosse volihdn noa Minn ant Girichte. Ji wiht joa, datt kann ick oallhand dht hnledden. Oabba dttmoall rait ett hnnick aff. D lete Tamuin fll iut. Szo kraich eck tuitlicks Fuiaoamd.

Ubbn Bahnhobe kaik eck moe oast non passigen Zuge mme. Joa, in geot droval Stunne foa ona in Richtung nnhiusen. Eck woll oall upp d Luastuhbn, in dnn Wartesaal goahn, mme muin Bodda teo ehdn, oabba doa mott man oalln Kppken Kaffee oaddan Glas Boa buistelln. Un eck ehde muin Bodda oall uit Kinnabonn jmma gaian druige, un d Pnge hege eck ok gaian. Oasse eck mme d Ecke glumske, noan drdden Bahnsteige, og eck, datt muin Zug doa oall hol. Bloߒn Maschuinn wassa no nich fogge. Datt pat joa geot!, dache eck, staig in, mahke ett moe in ona Ecke buikwaime un votia muine Boddas.

Noa na geoen Wuile komm ok anna Lui, kwalmm d Bude vull, losn d Zeitung oadda unnaholn ick. Upp onmoall gaffetn oanicken Ruck, doa krihgen datt Peat von Wagen. Ho oppe oastn bihden truigge, wi datt bui dsse Doamppeas o Meode e un teog dnn an. Nai, datt do ebn nich! Ho blaif ann Truiggeobbn! D was vomuckt nich zugfaste! Un d droaffe joa ok no ganich int Gischia goahn! Szo lahde wast joa no nich! Oasse eck da d Riudn noa biudn kaik, og eck, datt d Bahnstaig jmma uiliga an u vobuifoa. Oabba inne vokaidn Richtung! Eck was doach wall nich inn vokaiadn Zug stihgen? D annan Lui blihbn oalle stille idden un kaian ick an nicks.

Eck stacke niu muin lete Bodda ruhig wia inne Tasken. Ett woall moe doach nich maia recht schmicken! Oabba lot eck moe nicks ankuhmm. Un niu kammt moe ok o dan Kopp oasse wnn doa buin Affoann Schild Nienburg an us vobuirutsket woa! Oach diu lobe Tuit, all eck dnn niu ann nne no Nienburg doampen?! Man bleo nicks maken loadn, hdde eck ok no datt Iutlachen!

Niu draigge d Kutska upp onmoall bannig an. Szoll ho niu doach doa achtakuhmm uin, datt ho ubbn Holtwege was?! Meddn oanicken Ruck hol ho an. Was datt dnn oall wian Bahnhoaff? Joa, doa stoand Dankersen ubbn grdn Schille. Noa, niu oabba nicks wi hariut! Dnn kamm eck doa vilichte no uingamoadn geot wia vanaff! Un eck briuke ok nicks fo dsse ckstrafoaht buitahln. D Podn stoan ohbn un kain Minske was teo on!

Kium hadde eck datt Truiggespoa noa Minn ocht, doa kamm ok oalln lihgen Omnibus bui moe hea. D namm moe mett un inna lttken halben Stunne stoand eck wia in Minn upp Bahnsteig 3. Oabba muin Zug noa nnhiusen hadde datt Luan upp moe ok vodrutt! Ho knne niu wall just inna Porta uin! Oabba in annathalf Stunne foa wia on Zuch noa doa. Hedde d anna ick doach nich non bihdn hnledden knn? Oabba eck moasse niu luan un kraichen lahdet Nachmisse.

Oabba doafo flttke eck d Uisenbahn moal wia an. Dnn tobe eck nich olange ubbn Zug. Dnn goah eck onfach teo Feode. Datt hett, wnnt just nich o wuit es oasse van Minn btt noahn Szoalwake.

                                                                                      Jiu Otto vann Stickdoan

 
 

pdf-datei