Wnnt Brui reget...

von

Heinrich Ottensmeier

 

Muine lobn Noahbas un Frnne!

Datt e bui u joa maisten Tuit o:  Wnnt Brui reget, dnn e iuse Napp mmestlbt !  ok bui iuse Hohna e datt o ! Wnn wui moalln grodn Tropp Hohna htt, dnn ind d Oa billig un nich kwuit teo waian. H wui oabba moall Szuike ubbn Hohnawuim hatt, oadda mett d Kuiken e u datt moal doa buihergoahn, dnn witt ick d Lui d Hacken noa Oan afflobn, un dnn kost okn geon Groaschen ! Un ok o, goht datt mett dnn Hohnan gigen dnn Strich ! Wnn iuse Hohna inne  Ferien  goaht un rhlt, dnn, just dnn e d  Nachfrage  grot ! Wnn oabba d Kmme gloat, un datt Kakeln kain nne nimmt, dnn well kaina Oa kobn! Un wa htt dnn niu d Schuld? D Minsken oadda d Hohna? Eck well mui niu mme Stammkundschaft buimoggen, d jmma ovihl Oa affhalt, oasse d Hohna legget! Van d Loparuigge noan Wihkenmachte hole eck ok nicks!

Oabba mett uina Stammkundschaft kann man ick ok vountuian. Datt htt vo langen Joahs Puipas Kalken wall ohn! Giwisse, niu was Kalken joa ok nich ohne Ncke! Oabba loaht Ji votelln!

Kalken uin Hoff lach ok wuit vanna Rahke, doa achta ubbn Hollnhagen. Rund mme hn teo lach Wode un Hold. Un datt was n Iuntlop fo uine Hohna, wi man ick datt beda nich dnken konn! Doarmma hadde hoe ok ovihl van d widden Leggehohna anschafft, datt uin Freosminsken jodn oahmt n ganzen Katuffelkuaf vull uppoken konn. Un geot ann Gelle woan d Oa ok, dnn et was d knabbn Tuit noah dnn oastn Kruige. Do fnn ok d Lui iuda Stadt dnn onamsten Buanhoaff un ok dnn Wch noahn Hollenhagen. Mett d Autos un d Mopeds was datt doamoal no nich o laige oasse vondahge. Wa datt Hamstan nich teo Feode mahken woll, konn ick notfalls dnn Droahtisel iudn Stalle kruigen.

Szo kamm ones geon Dahges ok n Kal meddn Rah un n Ruckack ubbn Hoaff foat un froage noa Oa. Joa, huia kamm ho niu noah langen vogiblichen Froagen upp annan Hbn an Oa! Un ho kraich ok gluik uinn ganzen Ruckack vull, dnn ho buidraif datt int Grode. Ho vohka d Oa wuida un passe upp, datt ho doabuigge nich teo kochte kamm. Dnn n Finga lang Handel e beda oasse n Ahm lang Abot!

Koal hulp uinn nuiggen Kundn mett teo Gange. D Oa wchen in Foa (Hcksel) inn Ruchack vopacket. Oasse Koal niu mett anpacken oll, datt d Minske uin Gipck ubbn Nacken kraich, doa stacken d Haban. Oach, nai, e ho, o kuhme Ji nich wch! Ji mtt niu moal oast Nachmisse edn!  - Noa, datt lott ick d Uppkopa nich iuda Nesen goahn! Un niu in d knappen Tuit! Wi gicht, ho lod ick nich lange nodigen! Ho packe dht teo un schnait ick bui d dicken Wost un dnn wackan Schinken ok nich inn Finga! Noan Nachmisse kraich Koal n Pulln mett Machollan iudn Schappe, un ok huia was d Hamsta kain Spellvodaba! Oasse ett Beddegoahnstuit was, was d Kal iuda Stadt stoppelrask. Meddn Goahn hadde datt oall hadde noahloadn. Koal gnose vo ich hn. Ho hulp dnn Kal uinn Oaack ubbn Nacken, schof uin Rad btt ann Wch un hske hn upp uinn Flitzepeh. Meddn hnnigen Schupp kamm d Foaht inn Gang, un in Schlangenoat iuse d Kal aff, dnn Hollnhagen hndahl! Koal gnk mett Gnickan un Gnosn noan Hobe truigge un noan Bedde.

Dnn annan Moahn schla Kalken hnnig dnn Hollnhagen dahl. Ho briuke ok ganich o wuit teo lobn. Doa unna, wo d Wch dnn schabn Drai mahket, doa lach datt watt ho oche! Oa un Foa! Foa un Roael! Hadde vihl mosse d Hndla wall nich hole mett krihgen hbbn! Koal lache niu helle iut un lache no jmma vo ick hnn oasse ho wia noahn Hoaba kamm.

Oasse d Uppkopa d annan Wihken wiakamm, klage ho Kalken uin Laid, un ho woch ok dht buiduat! Ho kraich ok wia uinn Ruckack vull un n geot Nachmisse! An dnn Schluck woll ho oabba dttmoal nich recht haran. Oabba noahn oastn kamm d twode un d drdde, un Kalken kamm mett uin Schlchtigkot wia da. Ett gng just wia o wi datt oaste Moall. Joa ok d grode Roaelplckn was ok wia una inn Draigge! Un datt Gnickan un Gnogeln was ok wia doa!

Oabba datt htt Kalken dnn ok teogihbn, dnn d Oakal e nich wuiakuhmm. Koal mosse niu ms mett d Oa lo, wnn ho nich oalle m edn woll. Un datt ho doabuigge ok Roael mahket htt, htt ho kainn Minsken voroahn! Oabba eck ind doach giwoah woan!

                                                                                       Jiu Otto vann Stickdoan

 
 

pdf-datei