Muin äole Spahkassenbeok

von

Heinrich Ottensmeier

 

Muine loäbn Noahbas un Frünne!

Doa küat dä Lui joa düsse Dage wia ßäovihl van'n Span, un dänn well eck doa doach äok moall’n Woat teo ßeggen. - Doa ligg doa vo moe  ubbn Diske muin äole Spakassenbeok, datt eck moe just iudn Kuffa krigen häbbe! Un in dänn Beoke ligg äok näon Broäf, dä niu äok oalln pa Joahs äolt eß. Hoä eß vanna Spakasse ubbn Szoaltwäake, un doa hett datt:

„Sehr geehrter Herr Stickdorn! Bei der Durchsicht unserer Unterlagen stellten wir fest, daß wir aus früheren Jahren für Sie noch das Aufwertungskonto Nr. 14 864 führen. Da das Konto schon seit langen Jahren keine Bewegungen aufweist, ist die Führung wohl überflüssig geworden. Wir bitten daher, zu überlegen, ob Sie das Konto nicht löschen lassen wollen. Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie mit Ihrem Sparkassenbuch bei uns persönlich vorsprechen würden. Für den Fall, das Sie weitere Konten bei uns unterhalten, empfehlen wir eine Zusammenlegung der Konten. Mit verbindlicher Empfehlung Ihre Sparkasse....“ Däo häbbe eck moe dänn oän'n Dagg noa Fuioahmd an muin'n Kuffa maket un häbbe muin äole Spakassenbeok moall richtig unnan Brill noahm'm.

Wänn eck niu bui dänn Studian 'n bidn woäk woan ßinn, dänn briuke Ji nich dänken: „Kuikt moall, wi dä äole Otto an'n Gelle hänget!“ - Nai, dä Loäbe teon Gelle eß moe twoämoall düht vogrellt! Un wänn man ßick dänn wia’n pa Groaschen truiggeläggt hätt, dänn well datt Finanzamt doa äok gluik mett teo- hoäan!

Oasse eck niu muin Spakassenbeok uppschläog, däo ßäog eck, datt dä Broäf just teon „Goldenen Jubiläum“ schribn was. „Ausgefertigt am 27. Mai l909“ stoät in’n Beoke. - Oach joa, watt, ßind fifftig Joahs, wänn man dä van achta ankickt! -Un doach, watt hätt uß düsse fifftig Joahs an'n Kopp ßet't! Un wick eß muin Spakassenbeok in düssa Tuit traktiat woan!

Joa, in 1909 hätt muin Vah datt Beok mett däachtig Mak anleggen loadn. Un ühn eß datt ßicha nich lichte falln bui ßuin'n grodn Tropp Kinna! Un dänn hätt ßick iuse äoln näo joädet Joah väachtig Mak van Munne affspaht un noa dä Spakasse broacht! Dat ßolln Näotgroaschen ßui!

Un dänn kamm dä Tuit, woa dä Lui datt Geld lichta vodoän'n. Hoä ßüms oabba äok! Oabba hoä konn fo datt Geld ßüms äok nich rächt maia watt kruigen. Oabba iuse Vah was kain „Inflationsgewinna!“  Hoä spah wuida! –„Muine Kinna ßödda nich meddn widdn Stocke vanaffläobn!“ Männe hoä jümma. Un upp ßuin'n 58. Gibuatsdage, an'n 23. Dezember 1921 hätt hoä 200 Mak, un an'n 6. Juli 1922 ßäoga diusend Mak noa dä Spakasse broacht. Mett Tinsen was suin Vogeld upp 1869 Mak anwossen. Un dänn wast iude!

Datt was 1923! Niu eß mett roan Black (Tinte) indregen: „Aufwerturtgsbetrag 62,96“ un ,,2 ½% Zusatzaufwertung = 12,57 Mark“ - Oasse dänn 1931 näo „11,5% Nachaufwertung = 57,84 Mark“ dobuikoäm’m, konn muin Vah doach oäna buißoannan Näotloage noagibn un fifftig Mak vanna Kasse affhaln. - Oabba bleoß dütt oäne Moall! Un watt mott datt doach fo ühn vonne Näot wesen ßuin!  

Un lädahänn hätt iuse Vah moe datt Spakassenbeok voäabet! Un eck häbbe joädet Joah, just wi muin Vah, dä Tinsen buit Kaptoal schruibn loadn, Un 1945, oasse oalls teohäopeklabbe, däo woöant wia 145,92 Mark woan!

Un dänn kümmt wia 'n nuigge Szuit in muin'n Spakassenbeoke. Doa stoät: „13,5% Altsparerentschädigung von 131 RM und 4 % Zinsen = 18,43 DM“ Un dänn woöant ßäoga 21,75 DM woan! ,

Un dänn ßoll eck datt ganze Geld, watt muin Vah un eck in fifftig Joahs spaht hätt, vanna Kasse haln un ßäo dänn annan Gelle gluikßeddn? ! - Datt kann eck nich geot! Wännt äok man woänig eß, oabba fo moe eß datt 'n gräot't Kaptoal!

Szäo häbbe eck datt Geld ubbn nuiggen Beoke, oabba mett dänn äoln Beoke doabuigge, muin'n Lui wuidagibn. Oabba ebn mett dä Buidingung, datt datt äole Beok jümma doabuiggebluibn mott!  

Muine Kinna ßött widn, woa ßua früha datt Spahn was! Un ßä ßütt äok widn, datt dä Aoln dänn Mäot nich ßinken loaden hätt, wänn Näot was un twoemoall datt Geld, datt ßua spaht was voloan günk! Eck loäbe, datt iuse Jiugend häochnoädigt datt Spahn wia laian mösse! Un giwisse dä Gräodn äok!

Oabba was dä'nn upp dänn äoln Spakassenbeok kaine „Bewegung“ wesen!

                                                                                       Jiu Otto van'n Stickdoäan

 
 

pdf-datei