„Könn Ji Erntefest fuian?“

von

Heinrich Ottensmeier

 

Muine loäbn Noahbas un Frünne!

 

Erntedankfest! - Watt goäht uß Erntedankfest an ? – Noajäo, un wänn, dänn eß datt doach bläoß watt fo dä gräodn Buan. Watt hätt wui annan dänn mett Erntefest teo däon? Un watt hätt dä Buan doamedde teo däon? – Dä paßt upp, datt ßä datt richtige Soatkoahn kruiget un dä richtigen Soatkatuffeln, un datt datt Land oannick voaboädet waiat un roäh eß. Dä mött ßoän, datt oalles rechta Tuit inne Aian kümmt un dänn rechten Dünga krech. Un dänn ßallt, nai dänn mot’t watt waian!

Eß datt ßicha? – Giwisse, doa ßind dä Schnuiggen un datt anna Untuich! Oabba doafo gifft ßäovihl Middel teo käobn! Mett dänn Katuffelkäfer ßinn wui joa äok bätt niuhänn fäag woan! Un gihgen oalles Unkriut waiat sprützet!

Datt dött vondahge’n Buan, dä oannick uppasset, nicks maia!

Oabba ßäo kocht vo dä Ahn dänn biwatt doach näo vihle. Wänn’n Giwidda an’n Hebn upptütt. „Wännt bleoß kain’n Hagel giff!“

„Oach man nich ßäo bange, wui ßind inna Hagelvoßicharung! Un inna Brandkasse ßinn wui äok. Datt kann uß vondahge oales nich maia ahm mahken!”

Wik waßt dänn in’n vochten Joah mett dänn vihln Regen?

„Oach ßäo, oabba doa woäa dä Minsken ßümß anne schuld, mett dä vihln „Atomversuche“. Dä ßütt medda Tuit wall äok iutspickeliat häbbn, dat’t dänn reget, wänn wui wecken noädich hätt! Un dä annan Tuit eßt dänn ebn geot Wea!“

Noa, datt hä wui doach in düssen Joah ßäo hatt, wi man ßick bleoß wünsken konn!

„Szäo ßüß diu iut! Ett eß doach oallawegen ßäo druige, dat’t nich bläoß niu, ßoannan dänn ganzen Winda fot Voäh laige iutßütt. Un äok ßüß! In’n Goahn hä wui fluidich gohdn. Oabba hät’t hulbn?

Datt bäste eß doach jümma wännt reget oadda deoht!“

Un wäa mahket datt?!

Datt hätt dä Minsken doach näo jümma iusn Häagott obaloadn moßt. Un wänn datt ßäo eß, dänn mött wui doach mett ühn rehken! Un eck moäne, nich bui düssa Szahke oallaine, dänn hoä löätt ßick nich oänfach anne Halbe schiubn.

Un ßolln wui niu kain’n Grund teon Danken häbbn? Eßt dänn kain Wunna, datt bui düssa Druichte näo ßäovihl woassen eß? Oabba nich bleoß fo dänn Buan oallaine!

Häß Diu Handwäaka, diu Aboäda, diu Beamte, hätt nich oalle ruiklich Bräot hatt? Ji hätt oalle ruiklich gihden un Jiu Kinna äok! – Hä wui äok moall anna Tuin hatt?

Dänke Ji Moähm’ms doa näo an, wi Ji Jiun Kinnan Maisbräot anboähn mössen! Hätt nich vihle achta dä Ammis un Tommis heahuiget ümme ’n Stücke Bräot oadda Schokolade?

Hä Ji nich äok oallhand midden Nacht uppstoahn moßt, bläoß datt Ji Jiu pa Szuckaroöbn teo Roöbnßaft mahket krihgen?

Van Hamstan un „Kompensieren“ un van „Kohlenklau“ well eck ganz schwuigen!

Un niu ede wui ßatt, joa, wiu lihbet oalle in Hülle un Fülle! Woavihl Bräot lich vondahge an’n Wege oadda in dä Müllämmas?! Wui lihbet oalle Dahge herrlich un in Froödn! Jäa, lihbet dänn nich oalle Lui ßä oasse eck?

Nai, doa ßind näo ßäovihle, dä ßick annas buihälbn mött oasse wui. Dänks Diu an dä vihlen äoln Lui, dä mett üa pa Mahk Rente nich wuit sprüngen könnt? Dänks Diu an dä Kranken un Schwacken in dä Anstalten? Dä hätt äok nicks oabba un ßind dankboa un ßind ßäo dankboar un freoh!

„Dänks Diu an dä Hungernden der Erde“?

Oabba dä Hälfte oalla Minsken ubba Aian luit Hunga un Näot! Äok Kinna!

Eck moäne, doa hedden wui doch oalln Grund ’n richtiget Erntefest teo fuian!

Kanns diu oabba Erntefest fuian, ohne an dä annan teo dänken?    Eck nich!

                                                                                       Jiu Otto van’n Stickdoäan

 
 

pdf-datei